તૂટેલા સપના ને

તૂટેલા સપના ને સજાવતા આવડે છે
રૂઠેલા દિલ ને મનાવતા આવડે છે
અમારા ઝખ્મો ને જોઈ ને પરેશાન ના થતા
અમને તો દર્દ માં પણ હસતા આવડે છે.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...