Gujarati Kanjus sms

Koina SMS aavta atki gaya
Bhar nindar mathi ame jabki gaya
amara mukh par shabdo avi gaya Ke
He bhagvan amne aa keva kanjus loko batki gaya

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...