જીવન નું એક કડવું સત્ય

જીવન નું એક કડવું સત્ય છે
''સાચો પ્રેમ હમેશા ખોટા વ્યક્તિ સાથે થાય છે ,
અને જયારે સાચા વ્યક્તિ સાથે થાય છે ,
ત્યારે ખોટા સમયે થાય છે.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...