એની આંખોના

એની આંખોના મેળામાં એવો તો ખોવાયો,
ફજેત ફાળકામાં બેઠો હોય એમ ફંગોળાયો.
ઈચ્છાઓ મારી રંગબેરંગી એક મોટો ફુગ્ગો,
તાકી દીધી એણે મારી તરફ બંધુકી આંખો.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...