દરિયા નું મોતી

દરિયા નું મોતી બની સંતાઈ જઈશ હું
નયન માં કાજળ બની છુપાઈ જઈશ હું
વસાવી લો મને તમારા દિલ માં
નહી તો મને લાગે છે.........કે ક્યાંક ખોવાઈ જઈશ હું...........

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...