ચલાવે છે

અમેરીકન- અમારા કુતરા સાયકલ ચલાવે છે
ચાઇનીઝ- અમારી બિલાડી બાઇક ચલાવે છે
જાપાનીઝ- અમારે વાંદરા વિમાન ચલાવે છે
ભારતીય- અમારે ગધેડા આખો દેશ ચલાવે છે.!

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...