રાત્રે 12 વાગ્યે .મારા ઘરે કોઇ નથી.....

રાત્રે 12 વાગ્યે છોકરીએ એનાં બોયફ્રેન્ડને કોલ કરીને કહ્યું....
.
.
.
.
.
..મારા ઘરે કોઇ નથી.....
.
.
.
.
.
બોયફ્રેન્ડ જ્યારે તેનાં ઘરે પહોંચ્યો તો ખરેખર ત્યાં કોઇ નહતું....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ઘરને તાળુ મારેલું હતું.....

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...