સારી છે...

બે બાળકો ઝઘડી રહ્યાં હતા.....

પહેલો: મારી સાયકલ તારી સાયકલથી સારી છે..

બીજો: નહીં મારી સાયકલ સારી છે...

પહેલો: મારી ટોપી સારી છે.

બીજો: મારા બુટ સારા છે.

પહેલો: મારી મમ્મી તારી મમ્મી કરતા સારી છે.

બીજો: હા, હોય શકે છે, મારા પપ્પા પણ એ કહેતા હતા.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...