૧૦ રૂપિયા આપીશ.

પિતા: બેટા, જો હું નદીમાં તરું ત્યાં સુધી તું એક જગ્યાએ બેસી રહે તો તને ૧૦ રૂપિયા આપીશ.

પુત્ર: અને...જો તમે પાછા ન ફર્યા તો મમ્મી પાસેથી લઈ લઉ?

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...